Spolu: 0,00 €

Základné zmluvné podmienky

Tento dokument nebude uložený, dostáva sa jedine v elektronickej podobe, nestáva sa písomnou zmluvou, je napísaná v maďarskom jazyku nepoukazuje na kódex správania. V prípade otázok súvisiacich s prevádzkou Webshopu s objednávkami, dopravou sme Vám k dispozícii na dostupných adresách.

Rozsah všeobecných obchodných podmienok je súčasťou právnych vzťahov na webových stránkach (https://euvetpet.sk) a subdoménach. Súčasné všeobecné obchodné podmienky sú uvedené na nasledujúcich webových stránkachl: https://euvetpet.sk/pages/terms a možno ich stiahnuť a kedykoľvek vytlačiť z uvedenej stránkyl: https://euvetpet.sk/docs/terms_euvetpet_sk.pdf.
Názov firmy: MVDr. Šofranková Agnesa - Estvet
Sídlo firmy: Jókaiho 10, 984 01 Lučenec
Kontakt:
IČO: 40615855
DIČ: SK 1031424878
Názov registrujúceho orgánu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
číslo telefónu: +36-23-530-540
Jazyk zmluvy: maďarský
Názov poskytovateľa, adresa, email:
  • Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
  • 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
  • Telefon: +36-1-789-2-789
  • E-mail: support@tarhely.eu
2.1.
V súčasných otázkach neupravených v predpisoch a o výklade súčasných pravidiel rozhoduje maďarské právo, s osobitným prihliadnutím na Zákon z roku 2013 Občianskeho zákonníka V. a Zákon roku 2001 CVIII. Pojednávajúci o otázkach súvisiacich so službami elektronického obchodu , a taktiež o podrobných pravidlách ustanoveniach vyhlášky 45/2014 /II.26./ pojednávajúcih o podrobných pravidlách zmlúv medzi dodávateľom a spotrebiteľom.Povinné záväzné nariadenia sú smerodatné pre obe strany bez výnimky.
2.2.
Toto nariadenie je platné od 19.okt. 2020 a ostáva v platnosti do odvolania.Poskytovateľ služieb je oprávnený jednostranne upraviť nariadenie. O úpravách poskytovateľ služieb informuje 11 dní pred vstupom do platnosti na webovej stránke. Užívatelia použitím webovej stránky automaticky akceptujú platnosť nariadení.
2.3.
Užívateľ vstupom na Webovú stránku poskytovanú prevádzkovateľom služieb resp. prezeraním jej obsahu aj v prípade že nie je registrovaný prijíma všetky nariadenia.Nakoľko odberateľ neprijíma podmienky nariadenia nie je oprávnený prezerať obsah webových stránok.
2.4.
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa akéhokoľvek detailu, obsahu a rozširovania webovej stránky. Bez písomného povolenia poskytovateľa služieb je zakázané sťahovanie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo akejkoľvek časti webovej stránky.
3.1.
Užívateľ nákupom uskutočneným na webovej stránke / registráciou prehlasuje, že sa oboznámil a prijal podmienky zásad ochrany osobných údajov uverejnených na webovej stránke a plne s nimi súhlasí.
3.2.
Zákazník pri nákupe / registrácii je povinný zadať svoje pravé údaje. Zadanie nepravých údajov prípadne údajov viažucich sa k inej osobe počas registrácie / nákupu je elektronická zmluva neplatná. Predajca nenesie zodpovednosť nakoľko zákazník služby využíva pod iným menom resp. s údajmi inej osoby.
3.3.
Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie prepravy prípadne iné problémy, chyby spôsobené predajcom a Zákazníkom nesprávne alebo nepresne zadanými údajmi .
3.4.
Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zabudnutím prístupového hesla prípadne ak sa z toho dôvodu stane prístupným pre neoprávnené osoby.
4.1.
Predajca vo webshope podrobne uvádza názov produktu, popis, poskytne foto produktu. Obrázky uverejnené na karte sa môžu líšiť od skutočnosti , slúžia len ako ilustrácia.Neberieme zodpovednosť za odlišnosti medzi zobrazeným produktom a jeho skutočným vzhľadom.
4.2.
V prípade uvedenia akcie poskytovateľ v plnom rozsahu informuje užívateľa o akciách a ich presnej dobe trvania.
4.3.
Nakoľko napriek všetkej snahe poskytovateľa sa na webovej stránke objaví chybná cena s osobitným prihliadnutím na cenu značne odlišnú od všeobecne známej , prípadne pre chybu systému je uverejnená cena 0 eur alebo 1 eur poskytovateľ nie je povinný dodať tovar v chybnej cene , ale navrhne jeho dodanie v správnej cene . V tomto prípade môže kupujúci v zmysle zákona odstúpiť od nákupu.
4.4.
Spotrebiteľ musí v prípade chybnej ceny okamžite rozpoznať chybu v cenových rozdieloch medzi skutočnou a uvedenou cenou. Zmluva podľa Občianskeho zákonníka Zákona V.roku 2013 nastupuje do platnosti po vzájomnej dohode oboch strán. V prípade, že sa strany navzájom nevedia dohodnúť na podmienkach zmluvy nemôžeme hovoriť o platnej zmluve ,z ktorej vyplývajú práva a povinnosti. Na základe tohto potvrdená objednávka s chybnými cenami sa považuje za neplatnú zmluvu.
5.1.
Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na stránke www.euvetpet.sk. Objednávku je možné uskutočniť len po registráciii.Pred odoslaním objednáky je možné v košíku skontrolovať netto a brutto cenu produktov prípadne prepravné náklady. Prípadné zľavy (napr. mesačná akcia) sa automaticky objavia na faktúre.
5.2.
Zákazník sa registráciou prihlási do webshopu / prípadene môž e začať nákup aj bez registrácie.
5.3.
Zákazník si nastaví počet nakúpených produktov.
5.4.
Zákazník uloží vybrané produkty do nákupného košíka. Zákazník si môže kedykoľvek prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu.
5.5.
Ak si neželáte ďalej nakupovať skontrolujte si počet produktov v košíku.Kliknutím na X – vymazanie môžete vymazať obsah košíka. 5.6.
Zákazník uvedie dodaciu adresu a vyberie spôsob dodania a druh platby,ktorého tipy sú nasledovné:
5.6.1.
Spôsoby platby
Platba na dobierku: Nakoľko tovar sa odosiela prostredníctvom prepravcu je možnosť platby v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru.
Platba vopred: Je možná po uvedení celkovej sumy faktúry a informácii o platbe , faktúru je nutné uhradiť do 7 dní prevodným príkazom. Nakoľko suma objednávky nie je v uvedej dobe pripísaná na účet objednávka sa automaticky vymaže.
Pri osobnom odbere je možná platba v hotovosti alebo bankovou kartou.
5.6.2.
Prepravné náklady:
Presné informácie o preprave sú uvedené na nasledujúcej stránke: https://euvetpet.sk/pages/shipping
5.7.
Nakoľko sa na webshope vyskytne chyba alebo nezrovalosť pri produkte prípadne cene vyhradzujeme si právo na opravu. V takomto prípade po rozpoznaní chyby prípadne po jej úprave okamžite oboznámime zákazníka s novými údajmi. Na základe toho užívateľ môže opätovne objednávku potvrdiť alebo prípadne odstúpiť od zmluvy.
5.8.
Konečná suma súhrnu objednávky obsahuje všetky náklady. Faktúra je obsahom balíka. Zákazník je povinný balík pri prevzatí skontrolovať za prítomnosti prepravcu , v prípade poškodenia je nutné vypísať reklamačný list resp. Zákazník nie je povinný poškodený balík prevziať.Dodatočné reklamácie, bez spísania reklamačného listu nebudú uznané. Prijímanie objednávok uskutočňujeme v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00.
5.9.
Po zadaní údajov užívateľ odošle objednávku kliknutím na ”odoslanie objednávky” , predtým si však ešte raz môže skontrolovať zadané údaje , prípadne môže napísať poznámku prípadne emailom odošle požiadavku v spojitosti s objednávkou.
5.10.
Zákazník odoslaním objednávky súhlasí s platobnou povinnosťou.
5.11.
Oprava chybných údajov: Zákazník pred uzavretím objednávky sa každopádne môže vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde vie opraviť nesprávne zadané údaje. Podrobne: Počas objednáky je možnosť nahliadnuť do obsahu košíka. Ak si zákazník želá vymazať produkt nachádzajúci sa v košíku , klikne na „X, vymazanie”. Zákazník má možnosť v priebehu celej objednávky zadané údaje upraviť/vymazať.
5.12.
Zákazník dostane prostredníctvom e mailu potvrdenie objednávky. Nakoľko potvrdenie objednávky zákazník neobdrží v určitom čase, najneskôr do 48 hodín je oslobodený od zmluvnej povinnosti. Objednávka a jej potvrdenie sa považuje vhľadom k predajcovi resp. zákazníkovi za doručenú len v prípade jej dostupnosti. Predajca vylúči zodpovednosť za doručenie potvrdenia objednávky v prípade, že zákazník uviedol nesprávnu emailovú adresu, prípadne pre preplnenie schránky nie je možné prijať odkaz.
5.13.
Zákazník berie ne vedomie , že potvrdenie objednávky je len automatické bez vzniku zmluvy.Zmluva sa stáva platnou ak predajca po predchádzajúcom automatickom potvrdení objednávky novým emailom upovedomí zákazníka o podrobnostiach objednávky a podmienkach plnenia.
7.1.
V prípade nedodržania lehoty splatnosti ná predajca právo tovar nedodať a jednostranne odstúpiť od zmluvy.V prípade predaja predajca nezodpovená za náhradu škody.
7.2.
Okolnosti ako platobná neschopnosť, konkurzné alebo likvidačné konanie ,trasformácia,zmena údajov / názov, miesto, bankový účet/ neprejednané písomnou formou s predávajúcim do 24hodín vedú k ukončeniu zmluvy. V tomto prípade kupujúci môže nakupovať len v hotovosti prípadne platbou vopred.
8.1.
Smernica Európskeho Parlamentu a rady 2011/83/EU a vládne nariadenie 445/2014./II.26/ pojednávajúce o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a predávajúcim právo predaja podľa Občianskeho zákoníka prislúcha len používateľom, ktorí sa kvalifikujú ako spotebitelia. Právo predaja sa nevzťahuje na podnikanie resp. na takú osobu ktorá vykonáva samostatnú podnikateľskú činnosť a obchodovanie.
8.2.
V záujme spotrebiteľa máte právo do 14 dní bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy.Nakoľko chcete toto právo uplatniť je nutné o návrate tovaru informovať emailom prípadne poštou Všetky náklady spojené s vrátením tovaru Vám uhradíne do 14dní.
8.3.
Vládne nariadenie 45/2014./II.26./ pojednávajúce o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom nájdete tu
8.4.
Smernice Europskeho Parlamentu a Rady 2011/83/EU nájdete tu.
Chybný výkon

Partner vystupuje nesprávne ak služba nezodpovená zmluvne a právne dohodnutým požadavkám kvality. Partner nekoná nesprávne ak oprávnená osoba o chybe v dobe uzavretia zmluvy vedela, alebo mala vedieť.

Právo na reklamáciu

9.1.
V akom prípade môže klient využiť reklamačné právo používateľa?
V prípade nesprávneho postupu vzťahu kupujúci – predajca kupujúci si uplatňuje reklamačné právo voči predávajúcemu podľa pravidiel Občianskeho zákonníka.
9.2.
Aké práva prináležia zákazníkovi vyplývajúce z nárokov na reklamáciu?
Zákazník –podľa výberu – môže využiť nasledujúce možnosti na uplatnenie reklamácie: môže žiadať o opravu alebo výmenu, s výnimkou ak uplatnenie výberu reklamácie zákazníkom nie je možné realizovať alebo náklady na realizáciu reklamácie by boli nepomerne vyššie. Ak opravu alebo výmenu nežiada resp. nemohol žiadať môže požiadať o protislužbu primerané dodanie náhrady alebo chybu môže opraviť aj zákazník na náklady predajcu resp. v konečnom dôsledku môže od zmluvy osdtúpiť. Vybraná reklamácia sa môže zmeniť na inú, náklady na zmenu znáša zákazník s výnimkou ak táto bola oprávnená, prípadne bola odôvodnená podnikaním.
9.3.
V akom časovom odstupe môže zákazník uplatniť právo na reklamáciu?
Zákazník je povinný konzultovať chybu ihneď po zistení nie však neskôr ako ako do dvoch týždňov.Takisto Vás upozorňujeme, že po uplynutí žáručnej doby 2 roky (v prípade podniknia 1 rok) nie je možné reklamáciu uplatniť.
9.4.
Voči komu uplatňujete reklamačné právo?
Zákazník uplatňuje reklamáciu voči predajcovi.
9.5.
Aké sú ďalšie podmienky k uplatneniu reklamácie?
Ak zákazník potvrdí že produkt resp. službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchodu okrem platnosti plnenia reklamácie 6 mesiacov od konzultácie chyby nie sú žiadne iné podmienky súvisiace s plnením. Po uplynutí 6 mesiacov od začiatku plnenia však je už zákazník povinný potvrdiť ,že chyba bola konzultovaná už v čase plnenia.


Reklamácia
9.6.
V akom prípade môže zákazník uplatniť právo reklamácie?
V prípadnej chybovosti hnuteľnej veci (produktu) zákazník – podľa výberu – si uplatňuje reklamáciu na produkt alebo príslušenstvo.
9.7.
Aké práva si môže uplatniť zákazník pri reklamácii produktu?
Zákazník pri reklamácii môže žiadať výlučne opravu alebo výmenu vadného produktu.
9.8.
V akom prípade sa považuje produkt za chybný?
Produkt je chybný vtedy ak pri uvedení na trh nezodpovedá požiadavkam kvality alebo nezopovedá vlastnostiam uvedeným v opise produktu výrobcom.
9.9.
V akom časovom odstupe si zákazník môže uplatniť reklamačné právo? Zákazník si môže uplatniť reklamačné právo voči výrobcovi do dvoch rokov od uvedenia do predaja (v prípade podnikania 1 rok).Po uplynutí tejto lehoty právo na reklamáciu stráca.
9.10.
Voči komu a na základe akých iných podmienok sa môže uplatniť reklamačné právo?
Reklamačné právo sa môže uplatnit výlučne len voči výrobcovi alebo distribútorovi produktu.Chybu produktu pri reklamácii musí zákazník dokázať.
9.11.
V akom prípade je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností ?
Výrobca (distribútor je oslobodený od záručných povinností výlučne vtedy ak vie dokázať že:
– produkty neboli vyrobené resp uvedené na trh v období podnikateľskej činnosti,alebo
– chyba podľa vedeckého a technického postoja v čase uvedenia na trh nebola rozpoznateľná, alebo
– chyba produktu vyplýva z legislatívy alebo záväzného úradného predpisu.
Výrobcovi (distribútorovi k oslobodeniu postačuje udať jeden dôvod.
Upozorňujeme Vás , že jednu chybu nie je možné reklamovať súčastne ako reklamáciu na produkt a na príslušenstvo.V prípade kladného uplatnenia práva reklamácie produktu však môžete vzhľadom k výrobcovi uplatniť reklamáciu na príslušenstvo vymeneného alebo opraveného produktu.
10.1.
Predajca je povinný plniť svoje povinnosti ako poskytovateľ služieb. Preberá plnú zodpovednosť za svoje protiprávne správanie ako keby sa protiprávneho konania dopustil sám.
10.2.
Ak sa ktorákoľvek časť súčasného pravidla stane neplatnou, nezákonnou, netýka sa to platnosti, zákonnosti ostatných častí.
10.3.
Nakoľko poskytovateľ neuplatňuje svoje právo na základe predpisov, neuplatňovanie práv sa nepovažuje za zrieknutie sa daného práva. Odstúpenie od akéhokoľvek práva je platné len v prípade písomného vyjadrenia vzťahujúceho sa vyslovene na danú časť.Ak poskytovateľ v jednom prípade netrvá prísne na niektorej podstatnej podmienke predpisu neznamená to, že sa jej zrieka a do budúcna nebude trvať na prísnom dodržaní daných podmienok.
10.4.
Diskutabilné záležitosti medzi kupujúcim a predávajúcim sa pokúsime vyriešiť mierovou.
11.1.
Nakoľko Euvetpet.sk, ako webová stránka má autorské práva, je zakázané obsah alebo akúkoľvek časť Euvetpet.sk webstránky stiahnuť, rozmnožovať, znovu rozširovať, iným spôsobom použiť, uložiť, spracovať bez písomného povolenia poskytovateľa.
11.2.
Z Euvetpet.sk webstránky a z jej databázy je zakázané prevziať akýkoľvek materiál a aj v prípade písomného povolenia je to možné len s odvolaním na príslušnú webovú stránku.
11.3.
Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva pre každý prvok služieb, názvy domén a druhotných domén a miest pre internetovú reklamu.
11.4.
Je zakázané prispôsobovanie obsahu Euvetpet.sk webovej stránky, prípadne jeho jednotlivých častí, vytváranie užívateľkých identifikačných hesiel nečestným spôsobom, používanie inej aplikácie na úpravu alebo indexáciu Euvetpet.sk webstránky.
Názov Euvetpet.sk je chránený autorským právom, použitie s výnimkou referencie je možné len výlučne s písomným súhlasom Poskytovateľa.
11.6.
Užívateľ berie na vedomie, že v prípade použitia bez povolenia má používateľ nárok na odmenu. A Výška poplatku za obrázok je brutto 200 €, resp.za slovo brutto 50 €. Užívateľ uznáva, že výška polatku nie je nadmerná a s týmto vedomím prezerá stránku. V prípade porušenia zmluvného práva poskytovateľ predloží notársky overený dôkaz, ktorého sumu uhradí tiež vinný užívateľ.
Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na nasledovnej stránke:
https://euvetpet.sk/pages/privacy